Monday, 03/10/2022 - 19:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

     TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2021-2022

1/ ChØ tiªu tuyÓn sinh: 05 líp - 145 häc sinh ( khu Th¾ng §Çu 01 líp; khu tr­­êng chÝnh 04 líp).

2/ §iÒu kiÖn tuyÓn sinh:

          a/ Ph­¬ng thøc tuyÓn sinh: XÐt tuyÓn theo ®Þa bµn tuyÓn sinh ( Trẻ cã hé khÈu t¹i th«n Long Phó, Hßa Phó, Th¾ng §Çu, xãm §á Bạc. B«ng Ruèi)

          b/ §é tuæi tuyÓn sinh: trÎ 6 tuæi( sinh n¨m 2015); trÎ em khuyÕt tËt, trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, trÎ em ë n­íc ngoµi vÒ  cã thÓ vµo häc líp 1 ë ®é tuæi tõ 7 ®Õn 9 tuæi.

          c/ Hå s¬ tuyÓn sinh gåm:

  • Phiếu đăng kí dự tuyển ( in trên hệ thống sau khi đã tuyển sinh trực tuyến hoặc theo mẫu khi tuyển sinh trực tiếp)
  • B¶n sao giÊy khai sinh hîp lÖ.
  • B¶n ph« t« hé khÈu( kh«ng cÇn c«ng chøng kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu) hoÆc giÊy x¸c nhËn c­­ tró t¹i ®Þa bµn tuyÓn sinh cña c«ng an x· Hßa Th¹ch hoÆc giÊy hÑn ®· hoµn thµnh thñ tôc nhËp khÈu cña c«ng an huyÖn Quèc Oai..

3/ Thêi gian tuyÓn sinh:

a/Tuyển sinh đợt 1: Trẻ có hộ khẩu  tại địa bàn tuyển sinh có trong danh sách phê duyệt

- Từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 14/07/2021: Phụ huynh đến tại khu trường chính ( Long Phú)  đăng ký tuyển sinh trực tuyến và giao nhận hồ sơ trực tiếp.

          - Từ ngày 23//7/2021 đến ngày 28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp số học sinh còn lại và thông báo kết quả tuyển sinh.

b/Tuyển  đợt 2 (được phòng duyệt thêm chỉ tiêu): Trẻ có hộ khẩu  tại địa bàn tuyển sinh

  • Từ  ngày 28/7/2021 đến ngày 01/8/2021: Nhận hồ sơ đăng kí.

5/ §Þa ®iÓm tuyÓn sinh: Khu 3 tầng tr­­êng chÝnh t¹i Long Phó

           §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho Héi ®ång tuyÓn sinh nhµ trư­êng tæ chøc tuyÓn sinh ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch vµ ®óng qui ®Þnh, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch COVID -19. KÝnh mong phô huynh ®Õn tr­êng ®¨ng ký tuyÓn sinh  ®óng thêi gian, mang theo ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ qui ®Þnh t¹i ®iÓm c (môc 2). §eo khÈu trang, đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách  tiếp xúc, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng tuyển sinh.

                                                         Hòa Thạch, ngày 05 tháng 07 năm 2021

                                                                  Ban giám hiệu

 

 

              

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 35
Tháng 10 : 73
Năm 2022 : 9.112