Saturday, 04/12/2021 - 00:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Trường Tiểu học Hòa Thạch B năm học 2020-2021

UBND  HUYỆN QUỐC OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H HÒA THẠCH B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88b/QĐ-GD&ĐT

            Hòa Thạch, ngày  25  tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Trường Tiểu học Hòa Thạch B năm học 2020-2021

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Quốc Oai về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

C¨n cø vµo §iÒu lÖ tr­êng TiÓu häc ban hành theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo.

Căn cứ đề xuất của bộ phận chuyên môn nhà trường và năng lực cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hòa Thạch B (Sau đây gọi tắt là Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19) gồm các đồng chí có tên sau:

- Chỉ huy trưởng: Đ/c Bùi Thế Phương – Phó hiệu trưởng.

- Các Phó Chỉ huy trưởng:

+ Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch công đoàn, Phó chỉ huy trưởng Thường trực.

+ Đ/c Phùng Khắc Thân – Bí thư chi đoàn.

- Thường trực Sở chỉ huy

+ Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – nhân viên bảo vệ khu Long Phú,

+ Đ/c Đinh Xuân Bắc – Nhân viên bảo vệ khu Long Phú.

+ Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – Nhân viên bảo vệ khu Thắng Đầu.

 

- Các thành viên:

+ Đ/c Kiều Văn Mạnh – Tổng phụ trách.

+ Đ/c Vũ Thị Hải Yến  - Tổ trưởng tổ 1.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga  - Tổ trưởng tổ 2.

+ Đ/c Nguyễn Thị Lượng  - Tổ trưởng tổ 3.

+ Đ/c Nguyễn Thị Huế  - Tổ trưởng tổ 4.

+ Đ/c Nguyễn Thị Châu - Tổ trưởng tổ 5.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hằng  - Tổ trưởng tổ chuyên biệt.

+ Đ/c Kiều Thị Hải Yến  - Tổ trưởng tổ văn phòng.

          Điều 2. Trụ sở của Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hòa Thạch B tại Trường Tiểu học Hòa Thạch B (Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch,  huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội), hoạt động 24/24 giờ/7 ngày, Sở chỉ huy có nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai và của nhà trường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên và ọc sinh nhà trường.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Sở chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch cũng như chủ động đề xuất UBND xã; Phòng giáo dục các biện pháp cần thiết trong tình huống dịch bệnh vượt quá khả năng của nhà trường để phòng ngừa và ngăn chặn dịch, không để dịch lây lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn trên địa bàn của địa phương.

Điều 3: Trách nhiệm của các đồng chí thành viên Sở Chỉ huy:

- Đồng chí Chỉ huy trưởng chỉ huy toàn diện, điều hành mọi công tác phòng, chống dịch COVID-19; có trách nhiệm nắm bắt thông tin, tình hình chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo, xin ý kiến cấp trên về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhà trường.

- Các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thông tin từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tham mưu giúp Chỉ huy trưởng chỉ huy, điều hành mọi công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường.

- Các đồng chí thường trực Sở chỉ huy có trách nhiệm theo dõi tình hình diễn biến dịch trong nhà trường, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

- Các đồng chí thành viên Sở chỉ huy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm cập nhật chỉ đạo của Sở chỉ huy nhà trường, chỉ đạo của các cấp, các ngành, tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô, Huyện và xã  để kịp thời tham mưu với Sở chỉ huy của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo dõi, nắm bắt thông tin từ các thành viên của tổ mình phụ trách, tổng hợp báo cáo từ các thành viên trong tổ số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2, F3 báo cáo trực tuyến vào 3 khung giờ: 06h00; 12h00; 18h00 hằng ngày và báo cáo khi có vụ việc đột xuất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                               

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 4;                                                                    

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                       

 

 

Bùi Thế Phương

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 14
Năm 2021 : 3.060