Friday, 02/12/2022 - 20:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG TH HÒA THẠCH B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

         Số:      /KH-TH..

           Hòa Thạch, ngày 26 tháng 5 năm 2022

 

                    KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023

 
 

 

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐTngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư 36/2017//TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày12/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

           Căn cứ Chỉ thị số 06 /UBND ngày 10/ 5 /2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai  về  việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

          Trường Tiểu học Hòa Thạch B xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         - Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Đảm bảo 100% trẻ em 6 tuổi sinh năm 2016 đều được huy động đến trường vào học lớp 1 theo quy định của Luật Giáo dục; thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng phân tuyến của y ban nhân dân Huyện Quốc Oai.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, bổ sung CSVC, thiết bị dạy học đảm bảo cho học sinh được học 2 buổi/ ngày; không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh; tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

II.  NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức, độ tuổi và chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ quy định về độ tuổi đến trường của Luật Giáo dục 2019 và quy định phân tuyến tuyển sinh của y ban nhân dân Huyện Quốc Oai. Năm học 2022 - 2023 trường Tiểu học Hòa Thạch B tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển tất cả các học sinh thuộc diện sau:

1.1. Độ tuổi : Trẻ sinh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016); trẻ em khuyết tật; trẻ  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về có thể tuyển vào học lớp 1 độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

1.2. Địa bàn tuyển  sinh: Học sinh có hộ khẩu tại các thôn Long Phú, Hòa Phú, Thắng Đầu xã Hòa Thạch và học sinh có hộ khẩu xóm Đá Bạc, xóm Bông Ruối, xóm Đồi Bông thôn Bạch Thạch ( xóm có địa bàn gần HTB).

         1.3. Chỉ tiêu

- Số học sinh: 133 em.

- Số lớp: 05 lớp.    

2. Hồ sơ dự tuyển

-  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến;

 -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

 -  Bản phô tô sổ hộ khẩu, tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc  giấy xác nhận về thông tin cư trú (theo mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an) giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.

3. Thời gian tuyển sinh

3.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Cha (mẹ) học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 (theo hướng dẫn) từ ngày từ ngày 01/7/2022 đến 03/7/2022.

3.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:

- Đợt 1: từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022; ( Sáng từ 7h30 phút đến 11h; chiều từ 14h đến 17h). 

- Đợt 2 : Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022  (tuyển bổ sung nếu còn thiếu chỉ tiêu và được xét duyệt của PGD&ĐT Quốc Oai).

        4. Một số lưu ý trong tổ chức tuyến sinh   

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17h00 ngày 18/7/2022.

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Cha (mẹ) học sinh mang hồ sơmã tuyển sinh của học sinh đến trường để hoàn tất thủ tục tuyển sinh theo quy định.

 - Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử trên phần mềm quản lý dữ liệu ngành chậm nhất ngày 23/7/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Phân công trách nhiệm

1.1.Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh của Phòng GDĐT Quốc Oai đã được UBND huyện phê duyệt, kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Phòng GDĐT Quốc Oai về công  tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để  hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học  sinh và cha mẹ học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện đúng chế  độ thu theo quy định tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng nội dung, yêu cầu kịp thời, chính xác.

- Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh theo đúng đối tượng và chỉ tiêu đã được phê duyệt.

- Xét duyệt học sinh và phân công GVCN của khối lớp 1.

1.2.Phó hiệu trưởng - PCT Hội đồng.

- Thực hiện chế độ trực và hướng dẫn tuyển sinh.

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí phòng tuyển sinh và các phòng học cho các lớp khối 1.

1.3.Thư kí :

- Thực hiện chế độ trực và hướng dẫn tuyển sinh.

- Hoàn thiện các thủ tục tuyển sinh: Tập hợp hồ sơ, viết phiếu nhập học.

- Lập danh sách tuyển sinh và các báo cáo trên phần mềm.

1.4.Ủy viên

- Thực hiện chế độ trực và hướng dẫn tuyển sinh.

- Giám sát công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022 về chỉ tiêu, đối tượng, thời  gian, hồ sơ, báo cáo.

- Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, thiết bị tuyển sinh.

2. Lịch tuyển sinh và công tác báo cáo ( theo phụ lục đính kèm)

Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Hòa Thạch B yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu kỹ các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, yêu cầu báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT  (để báo cáo);

- UBND xã….. (để phối hợp)

- BGH; Các bộ phận (để thực hiện);

- Lưu: VT,

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

LỊCH TUYỂN SINH

(Kèm theo kế hoạch số         KH-THHTB  ngày 26 tháng 5 năm 2022

 của Trường Tiểu học Hòa Thạch B)

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Từ   16/4/2022

Đến 26/4/2022

Tổ chức điều tra số trẻ 6 tuổi – sinh năm 2016 trên địa bàn; báo cáo số liệu phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Đ/c PHT, HT

 

Trước 20/5/2022

Lập tờ trình giới thiệu danh sách Hội đồng tuyển sinh  gửi phòng GD&ĐT

Đ/c HT

Trước 25/5/2022

Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 trình Phòng GD&ĐT góp ý, phê duyệt.

Đ/c HT

Từ ngày  01/6/2022

 

- Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của xã và thông báo tới phụ huynh và học sinh: phân tuyến, chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến

Đ/c PHT

Từ ngày  01/7/2022

đến 03/7/2022

Tuyển sinh trực tuyến; báo cáo số liệu tuyển sinh trực tuyến về Phòng GDĐT

Hội đồng tuyển sinh

Từ   13/7/2022

Đến 18/7/2022

Tuyển sinh trực tiếp; báo cáo nhanh với Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

Hội đồng tuyển sinh

Từ  19/7/2022

Báo cáo và xin ý kiến của phòng GD&ĐT tuyển bổ sung nếu trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.

Đ/c HT

Từ  21/7/2022

Đến 22/7/2022

Tuyển bổ sung theo quy định (nếu có).

Hội đồng tuyển sinh

Ngày 23/7/2022

Hoàn thành cập nhật thông tin tuyển sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Bộ phận văn thư nhà trường

Từ   23/7/2022

Đến 15/8/2022

Công bố, niêm yết công khai danh sách HS trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Đ/c HT

Từ   23/7/2022

Đến 26/7/2022

Tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh; Báo cáo chính thức với Phòng G&ĐT về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

Hội đồng tuyển sinh

Đ/c HT

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Hoà Thạch B
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086