Monday, 08/08/2022 - 15:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

        

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

_______________________

Số :71/KH- THHTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

Hòa Thạch, ngày  21   tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

_____________________________

 

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày13 tháng 04 năm 2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Quốc Oai về tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 và điều kiện về cơ sở vật chất, số liệu thống kê trẻ sinh năm 2015 của các trường Mầm non trong địa bàn năm học 2020-2021.

Trường tiểu học Hòa Thạch B xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1,  năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. 
 • Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn; tuyển sinh đảm bảo đúng tuyến. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh ”.
 • Nâng cao tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh. Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

2. Yêu cầu

 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 2021-2022 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD&ĐT.
 • Cá nhân chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

3. Một số chỉ tiêu

 • Phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học 2 buổi/ngày.
 • Thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đảm bảo  100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1( kể cả trẻ khuyết tật); không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

II. NỘI DUNG

Tuyển sinh vào lớp 1

   • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
   • Đối tượng và độ tuổi dự tuyển
 • Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Không  nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.
   • Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký d tuyn (theo mu) đối vi trường hp tuyn sinh trc tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến;

- Bn sao giy khai sinh hp l;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn; 

   • Thời gian tuyển sinh
 • Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021.
 • Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. Sau ngày 28/7/2021, trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo phòng GD&ĐT, cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

    * Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

      +/ Chỉ tiêu: 05 lớp - tổng số sinh  145 em  ( Bình quân 29 Hs/ lớp )

      +/ Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu hiện tại thuộc thôn Long Phú, Hòa Phú, Thắng Đầu xã Hòa Thạch và học sinh có hộ khẩu xóm Đá Bạc, xóm Bông Ruối thôn Bạch Thạch ( xóm có địa bàn gần HTB) được sự nhất trí của Tiểu học Hòa Thạch A.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh

Tham mưu cho Phòng GD&ĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Hòa Thạch B năm học 2021-2022.

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, báo cáo phòng GD&ĐT.

3. Tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh

Tổ chức Hội nghị: CBGVNV, Phụ huynh học sinh, nhằm quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của Bộ, Sở, Huyện, Phòng GD&ĐT và Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường.

4. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh

Đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phối hợp với trường tiểu học Hòa Thạch A với các trường mầm non trong việc điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1; phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động số trẻ, số học sinh đến trường với tỷ lệ cao nhất.

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh trình phòng GD&ĐT phê duyệt.

Hội đồng tuyển sinh triển khai đúng Kế hoạch tuyển sinh đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của trẻ và học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

 • Trong suốt thời gian tuyển sinh trường không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;
 • Phối hợp với cơ quan y tế xã và các  đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp.
 • Trong quá trình tổ chức tuyển sinh nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

Kết thúc tuyển sinh trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và phòng GD&ĐT

Công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại trường, phương tiện truyền thông của xã trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho con em tại các trường.

V. LỊCH TUYỂN SINH

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Từ   10/05/2021

Đến 15/5/2021

Đề nghị phòng GD&ĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022.

Hiệu trưởng

Từ 26/5/2021

Đến 28/5/2021

 Tổ chức các hội nghị, Niêm yết công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và thông báo tới phụ huynh và học sinh: phân tuyến, chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; hướng dẫn phụ huynh thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. Cấp mã tuyển sinh lớp 6 cho học sinh lớp 5.

Hiệu trưởng

Từ   12/07/2021

Đến 14/07/2021

Tuyển sinh trực tuyến lớp 1

Phụ huynh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường

Từ   23/07/2021

Đến 28/07/2021

Tuyển sinh trực tiếp lớp 1 năm học 2021-2022.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường

Từ 29/07/2021

Đến 01/8/2021

Báo cáo và xin ý kiến của phòng GD&ĐT tuyển bổ sung nếu không đủ chỉ tiêu.

Hiệu trưởng

 

Từ 01/8/2021 Đến 03/8/2021

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống CSDL

Hội đồng tuyển sinh nhà trường

Từ   02/8/2021

Đến 03/8/2021

Báo cáo chính thức với PGD về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Hiệu trưởng

Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 trường tiểu học Hòa Thạch B. Trình phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt làm cơ sở để Lãnh đạo nhà trường cùng Hội đồng tuyển sinh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn./.

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT Quốc Oai (Để phê duyệt)

- UBND xã Hòa Thạch ( Để báo cáo)

- Lãnh đạo nhà trường;

- Các thành viên Hội đồng TS;

- Lưu: VT.

                          KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 

                 

                Bùi Thế Phương

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 08 : 123
Năm 2022 : 5.239