Monday, 08/08/2022 - 14:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19  trường Tiểu học Hòa Thạch B

 

        UBND HUYỆN QUỐC OAI           

  TRƯỜNG T.H HÒA THẠCH B                    

 
  
 

Số:88a/KH-THHTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                                                                             Hòa Thạch, ngày 25 tháng 7 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021

Về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19  trường Tiểu học Hòa Thạch B

 
 

 

         

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Quốc Oai về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT  ngày 24/7/2021 của PGD huyện Quốc Oai về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trong các nhà trường trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Huyện và các địa phương của Thành phố, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, Trường Tiểu học Hòa Thạch B xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên và học sinh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa và có ý thức trách nhiệm trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường là nhiệm vụ cấp bách,  được quan tâm ưu tiên hàng đầu.  

- Quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để phối hợp và  thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường trong thời gian giãn cách xã hội.

            II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

         1. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

         Thực hiện theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Quốc Oai về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai để phòng, chống dịch COVID-19: Triển khai thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn huyện Quốc Oai theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, thị trấn cách ly với xã, thị trấn; huyện cách ly với huyện.

         2. Công tác phòng chống dịch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

         Yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường trong thời gian này ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác và thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế , giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người. Thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên website https://tokhaiyte.vn hoặc qua các ứng dụng NCOVI; BLUEZONE; VietNam Health Declaration.

         Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng ho, sốt khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly tại nhà, đồng thời thông báo ngay với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

         - Phối kết hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn xã chung sức đồng lòng hưởng ứng tham gia các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn địa phương; không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

         3. Công tác phòng chống dịch đối với  nhà trường

         - Thành lập Sở Chỉ huy tại nhà trường, Ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin  và báo cáo kịp thời đến Sở Chỉ huy địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo theo 3 khung giờ: 06h00; 12h00; 18h00 hằng ngày và đột xuất các trường hợp phát sinh.

          - Thiết lập đường dây nóng và công khai số điện thoại trực đường dây nóng, tổ chức trực trường đầy đủ 24/7 đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.

          - Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cần thiết; các cuộc họp cần thiết thì tổ chức họp trực tuyến, không tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại nhà trường.

          - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

          - Sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của nhà trường thành cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng Kế hoạch, báo cáo và trình lãnh đạo PGD huyện phê duyệt.

- Triển khai Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Thành lập Sở Chỉ huy tại Trường TH Hòa Thạch B trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin  và báo cáo kịp thời đến PGD và UBND xã.

         - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.  

- Tổng hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2, F3 báo cáo Phòng GD&ĐT, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã hằng ngày và báo cáo khi có vụ việc đột xuất theo quy định.

- Thông tin liên lạc qua số điện thoại đường dây nóng của trường Tiểu học hòa Thạch B:

+ Đồng chí Bùi Thế Phương – Phó HT : 0987672887

2. Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

- Triển khai tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

- Các tổ thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định:

+ Triển khai tới toàn thể các thành viên trong tổ và học sinh các lớp.

+ Cập nhật, báo cáo số lượng các thành viên trong tổ và học sinh thuộc diện F0, F1, F2, F3 trực tuyến vào 3 khung giờ: 06h00; 12h00; 18h00  hằng ngày và báo cáo khi có vụ việc đột xuất.

- Cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm khi vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hòa Thạch B đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;                    

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                              Bùi Thế Phương

 

 

                  

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 08 : 123
Năm 2022 : 5.239