Friday, 02/12/2022 - 18:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

Kế hoạch Kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2021 – 2022

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG TH HÒA THẠCH B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số : ....../KHCM -THHTB

                                                                Hòa Thạch, ngày 01 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục

học sinh cuối năm học 2021 – 2022

 

 
  

 

- Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid -19.

-  Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3078/SGD&ĐT- GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 cấp Tiểu học.

- Căn cứ vào công văn số 122/PGD&ĐT-TH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh Tiểu học năm học 2021 – 2022;

- Trường Tiểu học Hòa Thạch B xây dựng kế hoạch Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm 2021 – 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích :

          - Nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Là một trong các điều kiện để xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Yêu cầu:

- Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh.

          - Giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; coi trọng đến chất lượng và hiệu quả đích thực, không tạo áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá thường xuyên:

- Thực hiện theo điều 6 của văn bản hợp nhất sơ 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT và điều 6 của TT 27/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

- Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục.

  - Đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực.

2. Kiểm tra định kỳ các môn học:

2.1. Đề kiểm tra:

  - Đối với lớp 1; 2, câu hỏi, bài tập được thiết kế theo ý c, khoản 1, điều 7 của thông tư 27/2020/BGDĐT.

  - Đối với lớp 3,4,5 câu hỏi, bài tập được thiết kế theo ý c, khoản 2, điều 10 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Đề kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh. Không kiểm tra kiến thức giảm tải theo công văn 3969/BGDĐT- GDTH.

 Thiết kế theo 4 mức với lớp 3,4,5:

  + Mức 1 (30%): Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.

Mức 2 (30%): Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

Mức 3 (30%): Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

Mức 4 (10%): Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

Và 3 mức độ đối với lớp 1; 2:

Mức 1 (50%): Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.

Mức 2 (35%): Kết nối sắp xếp lại một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.

Mức 3 (15%): Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống..

2.2. Thời gian kiểm tra:

2.2.1 Môn Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Lịch sử và Địa lý:

Buổi

Thứ tư ( 11/5)

Thứ năm(12/5)

Thứ sáu ( 13/5)

Sáng

- T.A lớp 4

 

 

- Khoa, sử, địa lớp 4;5+ Tin lớp3

Chiều

- Tin lớp 4

 

- T.A lớp 3

-T.A lớp 5

- Tin lớp 5

2.2.2.Môn Toán và Tiếng Việt :

Buổi

Thứ hai(16/5)

Thứ ba (17/5)

Thứ tư (18/5)

Thứ năm (19/5)

Thứ sáu (20/5)

Sáng

 

 

- Toán,TV lớp 2;4.

- Toán,TV lớp 1,3

- Toán, TV lớp 5

Chiều

 

 

Chấm tập trung

Chấm tập trung

 

* Lớp 5 theo kế hoạch chung của phòng kiểm tra 20/5/2022, chấm ngày 21/5/2022.

* Ngày18/5/2022:

   - Buổi sáng kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt khối 2,4:

             + Từ 7h35 đến 8h15: kiểm tra môn Toán lớp 2,4.

             + Từ 8 h35 đến 11h: KT môn Tiếng Việt  lớp 2,4.

             + Từ 8h 35 đến 8h50:Kiểm tra phần Chính tả.

             + Từ 9h đến 10h0: Kiểm tra phần Đọc hiểu và Tập làm văn.

             + Từ 10h đến 11h 0’:  Kiểm tra phần  Đọc thành tiếng.          

   - Buổi chiều ( từ 13 h30đến 17h 30 : Tổ chức chấm tập trung tại trường theo cặp.

* Ngày 19/5/2022:

   - Buổi sáng kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt khối 1,3:

             + Từ 7h35 đến 8h15 : Kiểm tra môn Toán lớp 1,3.

             + Từ 8 h35 đến 11h: Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1,3.

             + Từ 8 h35 đến 8h 50: Kiểm tra phần Chính tả.

             + Từ 9h đến 10h 0: Kiểm tra phần  Đọc hiểu và Tập làm văn lớp 3( KT phần đọc hiểu và bài tập chính tả lớp 1).

             + Từ 10h đến 11h0’:  Kiểm tra phần  Đọc thành tiếng.           

   - Buổi chiều ( từ 13 h30đến 17h 30: Tổ chức chấm tập trung tại trường theo cặp.)

2.3. Thành phần coi chấm:

+  Tổ chức coi  :

            - Phân công mỗi lớp có 2 giáo viên (giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên dự kiến sẽ phân công chủ nhiệm lớp đó năm học 2022-2023 coi bài kiểm tra).

+ Tổ chức chấm

- Thời gian: Từ 13h30 cùng ngày kiểm tra các môn theo từng khối lớp.

- Tổ chức chấm tập trung tại  trường, mỗi bài chấm/02 giáo viên.

3. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh:

          - Căn cứ vào kết quả đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục về học tập(trong đó có kết quả điểm kiểm tra định kỳ đối với môn học có bài kiểm tra) và mức độ đạt được về từng năng lực, phẩm chất, giáo viên ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của học sinh trên phần mềm Quản lý chất lượng giáo dục và Học bạ học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên nhận lớp năm học 2022-2023  nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh. Việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh được sự thống nhất của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên nhận lớp năm tiếp theo, lập biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

          - Lịch nghiệm thu bàn giao chất lượng:

          + Ngày 25/5/2022 : khối 1,3

          + Ngày 26/5/2022 : khối 2,4,5

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BGH

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2021- 2022.

          - Tổ chức ra đề, duyệt đề, in sao đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4,5.

          - Thành lập Ban coi, chấm bài kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2,3,4.

2. Đối với giáo viên :

- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022. Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục của từng lớp được lập thành 03 bản (giáo viên chủ nhiệm giữ 01 bản, giáo viên nhận bàn giao 01 bản và 01 bản  lưu hồ sơ nhà trường).

- Báo cáo kết quả kiểm tra (theo mẫu gửi kèm), gửi các biểu về bộ phận chuyên môn thời gian chậm nhất trước ngày 26/5/2022 đối với lớp 1,2,3,4, trước 14h ngày 22/5/2022 đối với lớp 5.

- Báo cáo kết quả nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục (theo mẫu gửi kèm) về bộ phận chuyên môn trước ngày 27/5/2022..

3. Kinh phí.

- Kinh phí chi cho công tác coi kiểm tra, chấm bài và phục vụ, chi không quá 50.000đ/ người/ngày.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2021 – 2022. Yêu cầu các đồng chí tổ chức và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cáo trực tiếp với BGH.

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- PGD

- Tổ CM;

- L­­u VT.

 

 

 

                                                                                                                 Bùi Thế Phương

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086