Wednesday, 29/11/2023 - 18:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ

   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN LỚP 4

          

                  Giáo viên: Nguyễn Thị Huế

                  Ngày soạn: 20/3/2021

                  Ngày dạy: 27/3/2021

     Trường Tiểu học Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội

--------------------------------------------------------------

Bài : Diện tích hình thoi

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Hình thành công thức tính diện tích hình thoi

2.Kỹ năng:

- Bước đầu biết áp dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài toán liên quan

3.Thái độ:

- Giáo dục học sinh ham học toán, yêu thích toán vì nhận rõ toán học gần gũi với đời sống hơn.

II. Chuẩn bị:

1. Gi¸o viªn:

- Gi¸o ¸n, các miếng bìa hình thoi,  phÇn th­ëng cho häc sinh.

2. NhiÖm vô häc tËp:

- Ôn lại cách tính diện tích hình chữ nhật

- Cắt ghép miếng bìa hình thoi thành một trong các hình đã học.

- III.Các hoạt động day và học chủ yếu:

                   Ho¹t ®éng d¹y    

                   Ho¹t ®éng häc

A. Khëi ®éng: Ch¬i trß ch¬i: Hộp quà bí mật

 

- HS ch¬i trß ch¬i.

B. Bµi míi:

1. Giíi thiÖu bµi:

 

- HS l¾ng nghe.

2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi

- Chiếu hình thoi giống trong sách giáo khoa yêu cầu học sinh quan sát

 

 

- HS quan sát lắng nghe.

Yªu cÇu häc sinh chia sẻ cách cắt ghép hình thoi thành các hình đã học đã chuẩn bị trước ở nhà và dán lên bảng lớp

  - Nhận xét chốt các cách cắt ghép đúng

- HS trình bày

- GV chiếu cách cắt ghép hình thoi thành hình chữ nhật của mình

- Giáo viên giúp học sinh dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật để tìm ra quy tắc tính diện tích hình thoi và công thức tính diện tích hình thoi.

-Hướng dn hc sinh nêu cách tính din tích hình thoi dựa vào cách tính hình bình hành

2. LuyÖn tËp:

3.1. Bµi 1:

- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp.

-Yêu cầu học sinh làm bài

- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶.

- Muốn tính được diện tích hình thoi ta cần biết những gì?

 

- Hs thùc hiÖn.

 

 

-HS nhận xét

 

 

-Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên để tìm ra cách tính diện tích và công thức tính diện tích hình thoi

 

 

1häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm.

-2 HS lên bảng, lớp làm vào vở.

- Ta phải nắm được cách tính diện tích và biết được độ dài của hai đường chéo.

3. LuyÖn tËp:

3.1. Bµi 1:

- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp.

- Muốn tính được diện tích hình thoi ta cần biết những gì?

-Yêu cầu học sinh làm bài

- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶.

-

 

 

- 1 häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm.

-Ta phải biết được độ dài của hai đường chéo.

-2 HS lên bảng, lớp làm vào vở.

 

-

3.2. Bµi 2:

 

- Gv cho học sinh tự trao đổi yêu cầu của đề bài

- Yêu cầu 2 HS lên  bảng, lớp làm vào vở  rồi đổi chéo vở kiểm tra nhận xét.

- Gäi häc sinh nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶.

- Học sinh trao đổi

 

-Học sinh thực hiện

 

-Học sinh thực hiện

 

 

3. 3. Bµi 3

- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu.

- GV tæ chøc bµi 3 thµnh trß ch¬i: Tôn Ngộ Không giả, Tôn Ngộ Không thật

- Gi¸o viªn nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

- GV cho häc sinh ch¬i trß ch¬i.

- GV nhËn  xÐt, trao phÇn th­ëng.

 

- 1 häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm.

 

 

- HS l¾ng nghe.

- HS ch¬i.

VI. Củng cố

-Giáo viên cng c li cách tính diện tích hình thoi cho học sinh

VI. §Þnh h­íng häc tËp tiÕp theo   

-Gi¸o viªn giao nhiÖm vô cho häc sinh.

 

- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

 

-Hc sinh lng nghe

 

Lượt xem: 309
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 142
Năm 2023 : 2.090